Podmínky užití elektronického nástroje nasprofil.cz

 1. Tyto podmínky užití (všeobecné obchodní podmínky) upravují užívání uživatelem a poskytování služeb elektronického nástroje nasprofil.cz obchodní firmou GC Logix s.r.o., IČO: 47975385, se sídlem Lískovec 355, 738 01 Frýdek-Místek, zapsanou pod spisovou značkou C 5649 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „poskytovatel“).
 2. Předmětem těchto podmínek užití je elektronický nástroj nasprofil.cz, jež je výše uvedeným poskytovatelem provozován pro potřeby uživatelů (především zadavatelů) za účelem uveřejňování informací týkajících se veřejných a jiných zakázek na profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele dále jen označen jako zákon. Poskytovatel technicky zabezpečuje níže uvedené služby, za faktickou správnost a úplnost uvedených údajů nese plnou odpovědnost uživatel.
 3. Prostřednictvím elektronického nástroje nasprofil.cz mohou zadavatelé/dodavatelé:
  • provést registraci uživatele, změny v registraci, popřípadě vymazání údajů
  • vyhledat informace ohledně zveřejněných zakázek (bez poplatku),
  • vytvořit profil dodavatele, spravovat a upravovat a popřípadě tento profil
  • vytvořit profil zadavatele/dodavatele, spravovat a upravovat tento profil,
  • vytvořit veřejnou nebo jinou zakázku na profilu zadavatele, její úpravu, správu,
  • archivovat zakázky na profilu zadavatele (poplatek dle ceníku).
 4. Poskytované služby uvedené v článku 3 těchto podmínek, jsou zpoplatněny dle ceníku uvedeného na těchto stránkách. Registrace uživatele (zadavatele nebo dodavatele), založení profilu dodavatele a vyhledání informací ohledně zveřejněných veřejných a jiných zakázek je bezplatná.
 5. Poskytovatel prostřednictvím elektronického nástroje nasprofil.cz nabízí uživatelům uzavření smlouvy o poskytování profilu zadavatele. Zřízením profilu zadavatele na webových stránkách nasprofil.cz uzavírá uživatel s poskytovatelem smlouvu o poskytování profilu zadavatele, která se řídí těmito podmínkami užití a ceníkem. V rámci smlouvy o poskytování profilu zadavatele se poskytovatel zavazuje zřídit a spravovat příslušný profil zadavatele a umožnit zadavateli administraci profilu zadavatele. Uživatel je povinen za tyto služby zaplatit dle ceníku.
 6. Před prvním uveřejněním dokumentů na profilu zadavatele je uživatel (zadavatel) povinen zajistit oznámení profilu zadavatele registrovaného na nasprofil.cz ve Věstníku veřejných zakázek podle platných pravidel. Případné zprostředkování tohoto oznámení o profilu zadavatele poskytovatelem je zpoplatněno dle ceníku.
 7. V případě, že má uživatel ve věstníku veřejných zakázek na konci měsíce uveden jiný profil zadavatele, než profil zadavatele registrovaný na nasprofil.cz, má se za to, že uživatel aktivně používal daný měsíc jiný profil zadavatele a registrovaný profil zadavatele na nasprofil.cz využívá jen pro archivační účely. Tato služba je zpoplatněna dle ceníku, a to za každý i jen částečný měsíc.
 8. Uživatel má právo vypovědět smlouvu o poskytování profilu zadavatele písemnou výpovědí doručenou poskytovateli. Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Poskytovatel je povinen zajistit zobrazování veřejných a jiných zakázek vztahujících se k příslušnému profilu zadavatele následující měsíc po uplynutí výpovědní lhůty. Poté má právo veškeré údaje a dokumenty odstranit. Uživatel může o odstranění dat z profilu zadavatele sám zažádat, popřípadě zažádat o jejich export dle ceníku.
 9. Veškeré informace jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od uživatelů užívá výhradně pro vnitřní potřebu obchodní firmy GC Logix s.r.o. (zařazení údajů do databáze a analýza těchto údajů) a jsou chráněny před zneužitím třetí stranou.
 10. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky užití včetně ceníku, přičemž uživatelé budou o těchto změnách informováni na emailovou adresu zadanou uživatelem při registraci. V případě, že uživatel takovéto změny odmítne, má právo smlouvu o poskytování profilu zadavatele ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce vypovědět.
 11. Pro zřízení a správu profilu zadavatele/dodavatele je nutné se stát registrovaným uživatelem elektronického nástroje nasprofil.cz. Registrací účtu v elektronickém nástroji nasprofil.cz a potvrzením souhlasu s těmito smluvními podmínkami uživatel potvrzuje, že je s podmínkami užití detailně seznámen a že s nimi souhlasí.
 12. Tyto podmínky užití nabývají platnosti a účinnosti dne 01.02.2016.